Politica de confidențialitate – „Sărbătoarea înotului” 2018

În contextul Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare Regulamentul), Asociația Sports Culture, cu sediul în loc. Georgheni, comuna Feleacu, str. Principală, nr. 334, jud. Cluj, România, C.I.F. 39893016, cont RO86INGB0000999908384916, deschis la ING – Cluj-Napoca, reprezentată prin Demény Attila, are calitatea de operator. Pagina web a asociației se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 18 ani.

Având în vedere definițiile din cadrul Regulamentului, Asociația Sports Culture va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați. Solicităm de la dvs. acele date cu caracter personal care ne sunt necesare în organizarea activității asociației și optimizării serviciilor oferite. Datele cu caracter personal vizate acoperă în general nume și prenume, gen, data nașterii, adresă de e-mail, număr de telefon, localitate, informații financiare (cont bancar și banca), imagini foto și video, performanța în cadrul evenimentului, IP. Datele vor fi folosite în concordanță cu specificul și obiectivele evenimentelor și activităților organizate, vizând perioada necesară îndeplinirii acestora.

Completarea formularului de înscriere solicită date personale precum nume și prenume, gen, vârstă, localitate, număr de telefon, e-mail, IP, acestea fiind necesare validării înscrierii dvs. în cadrul unui eveniment. În scopul facturării, sunt solicitate date financiare (cont bancar și banca). În funcție de necesități, aceste date vor fi utilizate în cadrul asociației (în departamentele noastre cu atribuții de prelucrare a datelor – marketing, contabil, IT, etc.) precum și în relație cu partenerii noștri contractuali privind servicii de contabilitate și social media. Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului de înscriere nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

În scopul realizării funcției de social media, publicăm pe site-ul nostru www.sportsculture.ro și pe pagina de FB, pozele realizate la evenimentele organizate. Completarea și submiterea formularului de înscriere reprezintă acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. Pozele și video-urile realizare în timpul evenimentului vor fi folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat.

Fotografiile și înregistrările audio/video sunt proprietatea exclusiva a Asociației Sports Culture, aceasta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea, iar dvs. în calitate de persoană vizată puteți să vă exercitați toate drepturile prevăzute în Regulament. Atunci când nu doriți ca pozele cu dvs. să fie publicate pe site-ul www.sportsculture.ro sau pe rețelele de socializare sau dacă pozele apar în prezent pe site sau pe rețelele de socializare și nu mai sunteți de acord să apară în continuare, vă rugăm să ne adresați o cerere pe adresa sportsculturecluj@gmail.com în care să detaliați dorințele dvs. legat de acestea și îi vom da curs în cel mai scurt timp posibil.

Asociația Sports Culture nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de către alte site-uri ale căror link-uri apar pe site-ul propriu. Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat. În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”’ de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo. Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizăm caracteristicile analizate. Serviciul Google Analytics nu este folosit pentru a vă identifica.

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal: dreptul de a avea acces la datele dvs (puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri), dreptul de a solicita rectificarea datelor (în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor; vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate); dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (veți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.); dreptul de a solicita ștergerea datelor (puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale); dreptul de a solicita transferul datelor (puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată); dreptul de a va opune prelucrării (aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse) și dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere adresată Asociației Sports Culture, în calitate de operator, la adresa de e-mail sportsculturecluj@gmail.com.

Prezenta Politică se completează cu Regulamentul Evenimentului disponibil pe site-ul asociației în cadrul secțiunii dedicate evenimentului.

Contact

Asociația Sports Culture

Președinte: Demény Attila

Telefon: 0754433242

E-mail: sportsculturecluj@gmail.com